แจ้งปิดตลาดนัดคลองถมในเขตเทศบาลตำบลผักตบชั่วคราว 14 วัน (22 กันยายน – 5 ตุลาคม 2564)

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลผักตบจำเป็นต้องปิดตลาดนัดคลองถมในเขตเทศบาลตำบลผักตบชั่วคราว เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลผักตบต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

(หากมีการเปลี่ยนแปลงเทศบาลตำบลผักตบจะแจ้งให้ทราบต่อไป)
***ในส่วนของตลาดสดเทศบาล ยังคงให้เปิดขายแต่ห้ามมิให้บุคคลภายนอกพื้นที่เข้ามาค้าขายในบริเวณตลาดเทศบาลตำบลผักตบ***

ด้วยความห่วงใย ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19
D-M-H-T-T-A
D Distancing รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 2 เมตร
M Mask สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
H Hand Washing ล้างมือบ่อย ๆ
T Testing Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
T Test for COVID-19 ผู้ที่มีอาการ ประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน หรือเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง
A Application สแกนแอปปลิเคชั่นไทยชนะหรือหมอชนะ

Share: