แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29 คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29 ประกาศมาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต

ประกาศเทศบาลตำบลผักตบ เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศเทศบาลตำบลผักตบ เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

mungmee

Share: