ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

                                                                                                    ปีงบประมาณ 2567

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาฮัง

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถกระ

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาประกอบอาหารประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 15 รายการ

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุโครงการอบรมคณะกรมการชุมชน

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 ราย

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 33 รายการ

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อธงตราสัญลักษณ์ฯ

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อถังขยะจำนวน 466 ถัง

ปรกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำคู่มือคณะกรรมการชุมชน

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาฮัง หมู่ที่ 5

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาฮัง หมู่ที่

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาฮัง หมู่ที่ 5

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านานาฮัง หมู่ที่ 5

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 5 ลบ.ม.

                                                                                               ปีงบประมาณ 2566

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ปั๊มน้ำหอยโข่ง)

ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลผักตบ

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว ศพด.ผักตบ

ประกาศเทศบาลตำบลผักตบ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว ศพด.ผักตบ

ราคากลางก่อสร้างรั้ว ศพด.ผักตบ

ร่างขอบเขตงานรั้ว ศพด.ผักตบ

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุก่อสร้างท่อระบายน้ำ

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับ)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าไม่เกิน 5000 บาทประจำไตรมาสที่ 3(เม.ย.-มิ.ย.2566)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าก้าว หมู่ที่ 6

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าก้าว หมู่ที่ 6

ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าก้าว หมู่ที่ 6

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหนองโน-ถนนสายสวนประสพ

ประกาศเทศบาลตำบลผักตบเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหนองโน-ถนนสายสวนประสพ

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหนองโน-ถนนสายสวนประสพ

ร่างขอบเขตงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหนองโน-สายสวนประสพ,บ่อขยะเก่า

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง คสล.ถนนสายหนองโน

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ.pdf

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุป้องกันและควบคุมไฟป่า

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมรถน้ำอเนกประสงค์

ร่างขอบเขตงานก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยกะพี้ หมู่ที่ 12

แผนจัดซื้อจัดจ้างฝายน้ำล้นลำห้วยกะพี้ หมู่ที่ 12

ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าไม่เกิน 5000 บาท ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.2566)

ประกาศผู้ชนะเช่าห้องประชุมและสระว่ายน้ำโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(เครื่องเสียงกลางแจ้ง)

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อโคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน 400 ตัว

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อเครื่องปรับอากาศของ(ศพด)

ประกาศจำหน่ายต้นไม้เทศบาลตำบลผักตบ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง)

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าไม่เกิน 5000 บาท ไตรมาสที่1 (ต.ค.-ธ.ค.2565)

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด)

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานสาธารณสุข)

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ

ปีงบประมาณ 2565

ราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกะพี้ หมู่ที่ 7

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกะพี้ หมู่ที่ 7

ประกาศเทศบาลตำบลผักตบ-เรื่อง-ประวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-บ้านกะพี้

ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าไม่เกิน 5000 บาท ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.65)

ระกาศประกวดราคา-จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-บ้านป่าก้าว

ประกาศเทศบาลตำบลผักตบ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-บ้านป่าก้าว

ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-บ้านป่าก้าว

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง)

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ศพด)

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-งานการศึกษา

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุก่อสร้างคอนกรีตผสมเสร็จกองช่าง

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์-กองคลัง

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร-กองคลัง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอาหารเสริมนม

บก.01 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 81-100 คน

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 81-100 คน

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 81-100 คน

ประกาศโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยกะพี้(ตอนล่าง) บ้านป่าก้าว หมู่ที่ 12 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าไม่เกิน 5000 บาท ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.- มิ.ย.65)

ประกาศจำหน่ายต้นไม้บริวเณบ่อขยะ บ้านป่าก้าว หมู่ที่ 12 เทศบาลตำบลผักตบ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ บ้านป่าก้าว หมู่ที่ 12

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์

ประกาศเทศบาลตำบลผักตบ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์

ยกเลิกประกาศประกวดราคาฝายน้ำล้นลำห้วยกะพี้

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานธงตราสัญลักษณ์

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน พ.ค. งานป้องกัน

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน พ.ค. งานสาธารณสุข

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ศพด.บ้านป่าก้าว

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ศพด.หนองบัว

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ศพด.ผักตบ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด.บ้านหนองกุง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด.บ้านป่าก้าว

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด.หนองบัว

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ งานสาธารณสุข

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด.ผักตบ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ศพด.หนองกุง

ยกเลิกประกาศประกวดราคาฝายน้ำล้นลำห้วยกะพี้

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฝายน้ำล้นลำห้วยกะพี้

ประกาศเทศบาลตำบลผักตบ-เรื่อง-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมรถยนต์กู้ชีพ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อจัดทำถุงยังชีพ

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง-โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น-ลำห้วยกะพี้-ตอนล่าง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชน

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานป้องกัน)

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือน เม.ย (งานสาธารณสุข)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน-ลูกดรัมเครื่องถ่ายเอกสาร

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (นม)ประจำเดือนเมษายน

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(นม) ประจำดือนมีนาคม

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยกะพี้ (ตอนล่าง) บ้านป่าก้าว หมู่ 12

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น-บ้านป่าก้าว

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น-งานสาธารณสุข

ประกาศผู้ชนะเช่าพื้นที่เว็บไซต์ต่ออายุโดเมนเนม-เทศบาลตำบลผักตบ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นงานป้องกัน

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าไม่เกิน 5000 บาท ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.2565)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(นม)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อถุงยังชีพ

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้า

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์-ชุดตรวจ-ATK

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนา-2019

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ประกาศผลการพิจารณาผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างที่มูลค่าไม่เกิน 5000 บาท ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค. 64 – ธ.ค. 64)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

เอกสารจ้างโดยวิธีคัดเลือกจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลผักตบ

ประกาศผู้ชนะจัดจ้างก่อสร้างพัฒนาหนองน้ำชลประทาน

ประกาศผู้ชนะจัดจัดจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ลท์คอนกรีต

ประกาศราคากลางพัฒนาหนองน้ำชลประทาน

เอกสารจ้างโดยวิธีคัดเลือกพัฒนาหนองน้ำชลประทาน

เอกสารจ้างโดยวิธีคัดเลือกก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต

ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต

ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น-บ้านป่าก้าว

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างพัฒนาแหล่งน้ำหน้าเทศบาลตำบลผักตบ

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์จาก รร.บ้านป่าก้าวหมู่ที่ 12 ถึง ทิศตะวันตกจรดถนนคอนกรีต

ปีงบประมาณ 2564

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง-บ้านผักตบ-หมูู่ที่-13

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง-บ้านป่าก้าว-หมูที่-6

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-ก่อสร้างรางระบายน้ำฯหมูที่-13

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-บ้านหนองกุง-หมูที่-8

กำหนดเกณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2565

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ-e-GPไตรมาส-4-ก.ค.-ก.ย.64

เอกสารซื้อโดยวิธีคัดเลือกรถบรรทุกดีเซล

ราคากลางรถบรรทุกดีเซล

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ-ศพด.ป่าก้าว

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-สำนักปลัด-ประจำเดือน-ก.ค.64

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น-งานป้องกัน

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ-e-GPไตรมาส-3-เม.ย.-มิ.ย.64

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำนักปลัด ประจำเดือน พ.ค-2564

ประกาศผู้ชนะ-เสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นกองช่าง ประจำเดือน พ.ค 2564

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวถังขยะขนาด-80-ลิตร

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์งานสาธารณสุข

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงงานป้องกันฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำนักปลัด ประจำเดือนมี.ค.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นงานป้องกัน ประจำเดือนมี.ค.2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GPไตรมาส 2 ม.ค.-มี.ค.64

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบe-GPไตรมาส 1 ต.ค.-ธ.ค.63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองบัว หมู่ที่3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านผักตบ หมู่ที่1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาฮัง หมู่ที่5

ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสลบ้านนาฮัง หมู่ที่5

ประกาศราคากลาง-โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านผักตบ หมู่ที่1

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้่านหนองบัว หมู่ที่3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-สำนักปลัด

Share: