ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง-บ้านผักตบ-หมูู่ที่-13

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง-บ้านป่าก้าว-หมูที่-6

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-ก่อสร้างรางระบายน้ำฯหมูที่-13

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-บ้านหนองกุง-หมูที่-8

กำหนดเกณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2565

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ-e-GPไตรมาส-4-ก.ค.-ก.ย.64

เอกสารซื้อโดยวิธีคัดเลือกรถบรรทุกดีเซล

ราคากลางรถบรรทุกดีเซล

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ-ศพด.ป่าก้าว

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-สำนักปลัด-ประจำเดือน-ก.ค.64

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น-งานป้องกัน

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ-e-GPไตรมาส-3-เม.ย.-มิ.ย.64

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำนักปลัด ประจำเดือน พ.ค-2564

ประกาศผู้ชนะ-เสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นกองช่าง ประจำเดือน พ.ค 2564

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวถังขยะขนาด-80-ลิตร

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์งานสาธารณสุข

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงงานป้องกันฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำนักปลัด ประจำเดือนมี.ค.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นงานป้องกัน ประจำเดือนมี.ค.2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GPไตรมาส 2 ม.ค.-มี.ค.64

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบe-GPไตรมาส 1 ต.ค.-ธ.ค.63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองบัว หมู่ที่3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านผักตบ หมู่ที่1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาฮัง หมู่ที่5

ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสลบ้านนาฮัง หมู่ที่5

ประกาศราคากลาง-โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านผักตบ หมู่ที่1

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้่านหนองบัว หมู่ที่3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-สำนักปลัด

Share:

Author: mungmee