Posted in การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

                    …

Continue Reading...
Posted in การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

สถิติเรื่องร้องเรียนและปร…

Continue Reading...
Posted in แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนการปฏิบัติการป้องกันทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุ…

Continue Reading...
Posted in มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินการตามมา…

Continue Reading...
Posted in แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำ…

Continue Reading...
Posted in แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประ…

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลพื้นฐาน

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25…

Continue Reading...
Posted in แผนดำเนินงาน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ …

Continue Reading...
Posted in การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

รายงานการดำเนินการเพื่อจั…

Continue Reading...
Posted in กิจการสภา

หนังสือเชิญประชุมสมัยสามัญ

ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุม…

Continue Reading...