Posted in แผนดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

Continue Reading...
Posted in นโยบาย No Gift Policy

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

Continue Reading...
Posted in การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

Continue Reading...
Posted in การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

Continue Reading...
Posted in โครงสร้างบุคลากร

หน่วยตรวจสอบภายใน

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

เปิดให้บริการระบบ e-Service

Continue Reading...
Posted in กิจการสภา ข่าวประชาสัมพันธ์

การบันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยส…

Continue Reading...
Posted in กิจการสภา ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือเชิญประชุมสมัยสามัญ

  ขอเชิญประชุมสภาฯ ส…

Continue Reading...
Posted in กิจการสภา ข่าวประชาสัมพันธ์

การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ

  เรียกประชุมสภาเทศบ…

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลผู้บริหาร

      &nbs…

Continue Reading...