Posted in แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผ…

Continue Reading...
Posted in การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้อง…

Continue Reading...
Posted in สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว

อุดรฟลาวเวอร์ (เมล่อนฟาร์ม)

Continue Reading...
Posted in สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว

วัดสระมณี (พระพุทธพิบูลธนาภิรมย์)

Continue Reading...
Posted in สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว

Halff Shoe รองเท้าหนังแท้บ้านผักตบ

Continue Reading...
Posted in ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)

กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องหนังผักตบ

Continue Reading...
Posted in ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)

กลุ่มผลิตรองเท้าหนังแท้บ้านผักตบ

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น รับรองแล้ว

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาฯสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2564

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1

Continue Reading...