การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ประชุมบูรณาการระดับตำบล ประจำเดือน มีนาคม 2565

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลผักตบ นายคำปลาย คำแพงราช นายกเทศมนตรีตำบลผักตบ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ภายในเขตพื้นที่ตำบลผักตบ ร่วมประชุมบูรณาการระดับตำบลหารือในประเด็นปัญหาความเดือดร้อนภายในชุมชนที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วนในด้านสาธารณูปโภค ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านอื่น ๆ โดยมีผู้ใหญ่บ้านทั้ง 13 หมู่บ้านเป็นตัวแทนประชาชนเข้าประชุมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งประเด็นปัญหาเหล่านี้จะนำไปเป็นกรอบแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนได้ นอกจากนี้ยังมีการหารือแนวทางการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในหมู่บ้าน วัด และสถานศึกษา รวมถึงการระบาดของโรคลัมปีสกินอีกด้วย

Share: