การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ประชุมบูรณาการระดับตำบล ประจำเดือน มีนาคม 2564

วันที่ 5 มีนาคม 2564 นางลมัยภรณ์ แย้มยินดี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลผักตบ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ภายในเขตพื้นที่ตำบลผักตบ ร่วมประชุมบูรณาการระดับตำบล ชี้แจงแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) เพื่อรวมรวมปัญหา ความต้องการของประชาชน และบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 วรรคสอง ในการยกเว้นการจัดทำประชาคมท้องถิ่น กรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จะคลี่คลายไปในทางที่ปลอดภัย

ประชุมบูรณาการระดับตำบล ประจำเดือน เมษายน 2564

วันที่ 8 เมษายน 2564 นางลมัยภรณ์ แย้มยินดี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลผักตบ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ภายในเขตพื้นที่ตำบลผักตบ ร่วมประชุมบูรณาการระดับตำบล ชี้แจงแนวทางเกี่ยวกับมาตรการและข้อกำหนดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 สำหรับตลาดนัด ตลาดคลองถม และร้านค้า ภายในเขตตำบลผักตบ

Share:

Author: mungmee