รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน

 

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส เทศบาลตำบลผักตบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (External Integrity and Transparency Assessment)ประจำปี พ.ศ.2566

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT (Internal Integrit and Transparency Assessment) ประจำปี พ.ศ.2566

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 2565

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส เทศบาลตำบลผักตบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส เทศบาลตำบลผักตบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Share: