สภาพทั่วไป สังคม เศรษฐกิจ

สภาพทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป
จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2539 และยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลผักตบตามประกาศกระทรวงมหาดไทย วันที่ 31 สิงหาคม 2555 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 275 หมู่ 2 ตำบลผักตบ เป็น 1 ใน 12 ตำบลในเขตอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

อาณาเขต

ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ตำบลดอนหายโศก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ จังหวัดอุดรธานี
ตำบลหนองหาน,ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

โดยตำบลผักตบ อยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอหนองหานระยะทาง 14 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดอุดรธานีมาทางทิศตะวันออก ระยะทาง 24 กิโลเมตร จากเส้นทางถนนสายอุดร – สกลนคร 4 กิโลเมตร

เขตปกครอง มี 13 หมู่บ้าน 2 เขตการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1 มี 7 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
1. บ้านหนองกอบง หมู่ 4
2. บ้านนาฮัง หมู่ 5
3. บ้านป่าก้าว หมู่ 6
4. บ้านกะพี้ หมู่ 7
5. บ้านหนองกุง หมู่ 8
6. บ้านหนองแห้ว หมู่ 9
7. บ้านป่าก้าว หมู่ 12
เขตการเลือกตั้งที่ 2 มี 6 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
1. บ้านผักตบ หมู่ 1
2. บ้านผักตบ หมู่ 2
3. บ้านหนองบัว หมู่ 3
4. บ้านผักตบ หมู่ 10
5. บ้านดอนแคน หมู่ 11
6. บ้านผักตบ หมู่ 13

เนื้อที่
เขตปกครองเทศบาลตำบลผักตบ มีพื้นที่ตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ประมาณ 37,984 ไร่ หรือประมาณ 61.50 ตารางกิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศ
ตำบลผักตบสภาพพื้นที่ปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ และที่เนินบางพื้นที่ สภาพดินเป็นเป็นร่วนปนทราย มีแหล่งน้ำธรรมชาติและห้วย

ลักษณะภูมิอากาศ
มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว อากาศร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน และหนาวเย็นมากในฤดูหนาว เดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวมากที่สุด คือ เดือนเมษายน และหนาวเย็นที่สุด คือ เดือนมกราคม

ลักษณะของดิน
ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายถึงดินร่วน ดินชั้นล่างเป็รดินร่วนเหนียวปนทรายกรวด ลึกลงไปเป็นดินเหนียวปนกรวดและดินเหนียว ระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ ปริมาณอินทรียวัตถุต่ำมาก โดยทั่วไปใช้ประโยชน์ในการทำนา

สภาพสังคม

จำนวนประชากร
จำนวนประชากรและความหนาแน่นประชากร จากข้อมูลของสำนักทะเบียนราษฎร์ของอำเภอหนองหาน ของเดือนพฤษภาคม 2562 ตำบลผักตบจำนวนประชากรทั้งสิ้น 8,758 คน จำแนกเป็นชาย 4,402 คน หญิง 4,382 คน และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,381 ครัวเรือน

หมู่ที่ บ้าน จำนวนครัวเรือน ชาย หญิง รวม(ชาย+หญิง)
1 บ้านผักตบ 227 424 425 849
2 บ้านผักตบ 272 573 549 1,122
3 บ้านหนองบัว 133 246 240 486
4 บ้านหนองกอบง 133 185 216 401
5 บ้านนาฮัง 160 358 354 710
6 บ้านป่าก้าว 308 514 588 1,002
7 บ้านกะพี้ 113 196 191 387
8 บ้านหนองกุง 235 416 465 881
9 บ้านหนองแห้ว 94 179 168 347
10 บ้านผักตบ 193 330 323 653
11 บ้านดอนแคน 142 268 244 512
12 บ้านป่าก้าว 202 360 401 761
13 บ้านผักตบ 169 355 319 674
  รวม 2,381 4,402 4,383 8,785

การศึกษา
ในพื้นที่เทศบาลตำบลผักตบ มีโรงเรียนในพื้นระดับประถมศึกษา  7 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลผักตบ (กศน.) 1 แห่ง

การสาธารณสุข
มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผักตบ 1 แห่ง กองทุนประกันสุขภาพเทศบาลตำบลผักตบ 1 กองทุน

การไฟฟ้า
เขตตำบลผักตบ ระบบการไฟฟ้าขยายทั่วถึงทั้งตำบล ประชากรมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนทำให้ประชาชนมีสิ่งอำนวยความสะดวก คือมีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เกือบครบทุกครัวเรือน ยกเว้นครัวเรือนตามหัวไร่ปลายนาซึ่งไม่จัดอยู่ในประเภทครัวเรือน

ระบบประปา
ประชาชนในตำบลผักตบ ส่วนใหญ่ได้รับการบริการด้านการประปาจากโครงการถ่ายโอนระบบประปาหมู่บ้านจากหน่วยงานราชการ มีใช้เกือบทุกครัวเรือน ยกเว้นครัวเรือนที่อยู่ห่างไกลหมู่บ้าน

mungmee

Share: