Big Cleaning Day ชาวอุดรร่วมใจ พิชิตภัย Covid-19

วันที่ 13 เมษายน 2564 นางลมัยภรณ์ แย้มยินดี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าทีนายกเทศมนตรีตำบลผักตบ มอบหมายให้ หัวหน้าสำนักปลัด งานสาธารณสุข งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพนักงานเทศบาลตำบลผักตบจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ชาวอุดรร่วมใจ พิชิตภัย Covid-19 ล้างตลาดเทศบาลตำบลผักตบ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณวัดสระมณี ตามมาตรการ เฝ้าระวัง และป้องกันโรคติดเชื้อ Covid- 19 (COVID 2019)
Share: