Posted in สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลการประเมินคุณธรรมและควา…

Continue Reading...
Posted in สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (…

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไ…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2565

Continue Reading...
Posted in สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ส…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลผักตบ เรื่องการขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565

ประกาศเทศบาลตำบลผักตบ เรื…

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำ…

Continue Reading...
Posted in สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว

แลนด์มาร์ครวมใจไทผักตบ

Continue Reading...