การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี 2567 

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (1ต.ค.65-31-มี.ค.66)

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65) 

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)

Share: