Posted in ข้อมูลพื้นฐาน

นโยบายในการบริหาร

นโยบายในการบริหาร 1. มีกา…

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลพื้นฐาน

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร…

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลพื้นฐาน

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25…

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลผู้บริหาร

   

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลพื้นฐาน

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล อํา…

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลผักตบ 275 หมู่ …

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างหน่วยงาน

  ประกาศเทศบาลตำบลผั…

Continue Reading...