โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยปลัดเทศบาลตำบลผักตบ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ ได้ส่งมอบบ้านผู้สูงอายุ ตาม “โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564” โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อดำเนินปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุให้มั่นคงและปลอดภัย เทศบาลตำบลผักตบได้ตรวจสอบและได้ยื่นคำขอให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุพิจาณาคัดเลือกบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุตามคุณสมบัติและลักษณะที่กำหนดโดยวิธีประชาคม และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานีดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานครบถ้วนพร้อมนำเสนอผู้มีอำนาจเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1. นางจงจิตร  มุกดาม่วง อยู่บ้านเลขที่ 89  หมู่ที่  10 ตำบลผักตบ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี และ 2. นายเฉลียว  ศรีดารักษ์ อยู่บ้านเลขที่ 52 หมู่ที่ 11 ตำบลผักตบ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี บัดนี้เทศบาลตำบลผักตบ ได้ดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งมอบให้แก่ผู้สูงอายุตามวัตถุประสงค์โครงการดังกล่าวแล้ว

Share: