โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย การดับเพลิง และวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ ในสำนักงานเทศบาลตำบลผักตบและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายคำปลาย คำแพงราช นายกเทศมนตรีตำบลผักตบ เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร เปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย การดับเพลิง และวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ ในสำนักงานเทศบาลตำบลผักตบและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยนางลมัยภรณ์ แย้มยินดี ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจด้านการป้องกันภัยและระงับภัยต่าง ๆ สามารถแก้ไขปัญหาได้เมื่อเกิดภัย อีกทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชน และผู้อื่นได้

Share: