ประกาศเปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565

คุณสมบัติ

  1. มีสัญชาติไทย
  2. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลผักตบ
  3. มีบัตรประจำตัวคนพิการ
  4. ไม่เป็นบุคคลที่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ตามประกาศของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หลักฐานที่ต้องเตรียมในการลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการ

  1. บัตรประจำตัวคนพิการ
  2. ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
  3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ของคนพิการ

ติดต่อขอลงทะเบียนได้ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

Share:

Author: Admin