ประกาศเปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566

คุณสมบัติ

  1. ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2566 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2506)
  2. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ตำบลผักตบ
  3. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลักฐานที่ต้องเตรียมในการลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
  3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ธ.ก.ส./ธ.ออมสิน/ธ.กรุงไทย เท่านั้น)

ติดต่อขอลงทะเบียนได้ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2564 และ มกราคม – กันยายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

Share:

Author: Admin