ประกาศ รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการประเภทอื่น

รับโอนย้าย

ประกาศเทศบาลตำบลผักตบ เรื่อง รับโอนย้าย พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)

Share:

Author: Admin