โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2566

โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2566

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษณ์ สืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษาของไทยให้คงอยู่สืบไป

 

 

Share: