โครงการพบประชาชน ประจำปี พ.ศ.2566

ครงการพบประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 4 – 12 กรกฎาคม 2566

โดย นายคำปลาย คำแพงราช นายกเทศมนตรีตำบลผักตบ พร้อมคณะผู้บริหาร และสภาท้องถิ่น
จัดโครงการพบประชาชน พ.ศ. 2566 เพื่อออกรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
ตำบลผักตบ และนำปัญหามาปรับปรุงแก้ไขอย่างทันท่วงที

Share: