ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนำหนด

– ด้วยคณะแพทย์ศษสตร์ ศิริราชพยาบาลในฐานะคณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เพื่อให้ขับเคลื่อนและบูรณาการการทำงานร่วมกันในระบบส่งเสริมสุขภาพและดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์เพื่อลดอัตราการคลอดก่อนกำหนดของประเทศ ทางเทศบาลตำบลผักตบ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด และได้นำเรื่องดังกล่าว แจ้งต่อประชาชนให้ทราบ ภายใต้โครงการ เทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อเก็บข้อมูล และให้บริการหญิงตั้งครรภ์

Share: