รับ – มอบวัสดุกีฬาแต่ละหมู่บ้าน

ท่านคำปลาย คำแพงราช นายกเทศมนตรีตำบลผักตบ ได้มอบวัสดุอุกรณ์กีฬาให้แต่ละหมู่บ้าน เพื่อให้มีวัสดุกีฬาแต่ละหมู่บ้านอย่างเพียงพอ เพื่อพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาในระดับพื้นที่ตำบลผักตบให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลผักตบ ให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด โดยการเล่นกีฬา

Share: