การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายคำปลาย คำแพงราช นายกเทศมนตรีตำบลผักตบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริต (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลผักตบ อีกทั้งนายคำปลาย คำแพงราช ยังได้กล่าวมอบนโยบายให้พนักงานเทศบาลและลูกจ้างมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับและส่งเสริมให้เทศบาลตำบลผักตบเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ สืบไป

 

ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต

ประกาศเทศบาลตำบลผักตบ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

Share: