การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การประชุมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลผักตบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลผักตบ นายคำปลาย คำแพงราช นายกเทศมนตรีตำบลผักตบ เป็นประธานในการประชุมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลผักตบ โดยมีรองปลัดเทศบาลและพนักงานของเทศบาลตำบลผักตบเข้าร่วมประชุมดังกล่าว การประชุมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานเทศบาลทุกคนมีทัศนคติและค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามประกาศเทศบาลตำบลผักตบ เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม และประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ เทศบาลตำบลผักตบ อีกทั้งยังมอบนโยบายให้นำเอาตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นไปอีกด้วย

ประกาศ เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ

ประกาศเทศบาลตำบลผักตบ เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมและจริยธรรม

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ เทศบาลตำบลผักตบ

Share: