การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ วัดสระมณี ทางเทศบาลตำบลผักตบ ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานของเทศบาลตำบลผักตบ เข้าร่วมโครงการเพื่อรับฟังบรรยายจากพระวิทยากรในหลักธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในองค์กรอย่างซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส

Share:

Author: mungmee