การประชุมสภาเทศบาลตำบลผักตบครั้งแรก

วันนี้ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลผักตบ นายประทีป อุ่ยเจริญ นายอำเภอหนองหาน ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลผักตบ ครั้งแรก พร้อมแสดงความยินดีกับ นายคำปลาย คำแพงราช นายกเทศมนตรีตำบลผักตบ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลผักตบ และให้เกียรติประดับเครื่องหมายอินทรธนู ให้กับคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลผักตบ ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่ โดยมี นายสานิตย์ คชรมย์ ทำหน้าที่ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว นำสมาชิกกล่าวปฎิญานตนและเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบ ได้แก่ น.ส.ดรุณี สุวรรณทอง ซึ่งได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
– เลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบ ได้แก่ นายนิวัฒน์ ใจแก้ว
– เลือกเลขานุการสภาเทศบาลตำบลผักตบ ได้แก่ นายชาตรี พันสิ่ว
– กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 จำนวน 4 สมัย ตามระเบียบ
– เลือกคณะกรรมการสามัญประจำสภา ชุด คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้แก่
1. นายชาติชาย จันทรเสนา
2. นายพฤฒิพงศ์ สิงห์สาธร
3. นายเพิ่มพูนทรัพย์ สิงห์สาธร
4. นายสานิตย์ คชรมย์
5. นายถนอม แสงศรี
โดยมี นางจิรัชญา ศรีอภิมหาโชค ท้องถิ่นอำเภอหนองหาน ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมครั้งนี้ด้วย

Share:

Author: Admin