ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:00 น. งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาลตำบลผักตบ ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 1 / 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลผักตบ โดย นายคำปลาย คำแพงราช นายกเทศมนตรีตำบลผักตบ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565

Share: