โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเทศบาลตำบลผักตบ ประจำปี 2565

วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 06.30 น. ณ วัดป่าอภิปุญโญ ตำบลผักตบ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี นำโดยนายกคำปลาย คำแพงราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ร่วมกันดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเทศบาลตำบลผักตบ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล นำหลักคุณธรรมจริยธรรม หลักธรรมทางพุทธศาสนา ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

Share: