Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุดำเนินงานการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2567 จำนวน 4 รายการ

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทสบาลตำบลผักตบ เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่ที่ว่าง จำนวน 37 รายการ

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่างประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั่งที่ 1 ประจำปี่ 2567 จำนวน 35 คน

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2หลัง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจัดซื้อผ้าหมึก Pritronix P8000 จำนวน 1 ตรับ สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลผักตบ เขตเลือกตั้ง ที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 4 ร่ยการ

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะกราเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลงานเลือกตั้งสภาชิกสภาเทศบาลตำบลผักตบ เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีตำแหน่งว่าง จำนวน 24 ป้าย

Continue Reading...