แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
เสริมผิวจราจรทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลผักตบ 28/05/2024
เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายทางข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผักตบ-วัดสระมณี (อด.ถ.138-008) หมู่่ที่ 1 บ้านผักตบ 17/05/2024
โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 15/12/2023
โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 07/12/2023
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 ถนนสายบ้านหนองบัว-บ้านหนองลุมพุก 15/11/2023
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาฮัง หมู่ที่ 5 จากบ้านนาฮัง -บ้านหนองกุง 11/10/2023
จ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลผักตบ 07/06/2023
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองโน-ถนนสายสวนประสพ,บ่อขยะเก่า บ้านป่าก้าว หมู่ที่ ๑๒ 25/04/2023
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าก้าว หมู่ที่ 6 จากบ้านป่าก้าว-บ้านม่วง 28/03/2023
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าก้าว หมู่ที่ 6 จากบ้านป่าก้าว-บ้านม่วง 16/03/2023
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยกะพี้ (ตอนล่าง) บ้านป่าก้าว หมู่ที่ 12 09/03/2023
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองโน-ถนนสายสวนประสพ,บ่อขยะเก่า บ้านป่าก้าว หมู่ที่ ๑๒ 08/03/2023
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองโน-ถนนสายสวนประสพ,บ่อขยะเก่า บ้านป่าก้าว หมู่ที่ ๑๒ 02/03/2023
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองโน-ถนนสายสวนประสพ,บ่อขยะเก่า บ้านป่าก้าว หมู่ที่ ๑๒ 23/02/2023
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองโน-ถนนสายสวนประสพ,บ่อขยะเก่า บ้านป่าก้าว หมู่ที่ ๑๒ 01/02/2023
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองโน-ถนนสายสวนประสพ,บ่อขยะเก่า บ้านป่าก้าว หมู่ที่ 12 ตำบลผักตบ 01/02/2023
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองโน-ถนนสายสวนประสพ,บ่อขยะเก่า บ้านป่าก้าว หมู่ที่ ๑๒ 01/02/2023
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองโน-ถนนสายสวนประสพ,บ่อขยะเก่า บ้านป่าก้าว หมู่ที่ ๑๒ 01/02/2023
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยกะพี้ (ตอนล่าง) บ้านป่าก้าว หมู่ที่ 12 07/11/2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าก้าว หมู่ที่ 6 จากบ้านป่าก้าว-บ้านม่วง 02/09/2022
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลผักตบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/07/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายทางข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผักตบ-วัดสระมณี (อด.ถ.138-008) หมู่่ที่ 1 บ้านผักตบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/06/2024
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/04/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 ถนนสายบ้านหนองบัว-บ้านหนองลุมพุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/02/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาฮัง หมู่ที่ 5 จากบ้านนาฮัง -บ้านหนองกุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/11/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลผักตบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/08/2023
จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกอบง หมู่ที่ 4 และบ้านหนองกุง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/07/2023
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน- ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2023
จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักตบ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าก้าว หมู่ที่ 6 จากบ้านป่าก้าว-บ้านม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/06/2023
จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักตบ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2023
จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ลำห้วยดาน บ้านผักตบ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/2023
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกะพี้ หมู่ที่ ๗ และ บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2023
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๓ และ บ้านนาฮัง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2023
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าก้าว หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2023
ซื้อถังขยะ จำนวน 266 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2023
จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักตบ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองกอบงหมู่ที่ 4 และบ้านหนองกุง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2023
จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักตบ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/04/2023
จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยกะพี้ (ตอนล่าง) บ้านป่าก้าว หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2023
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/03/2024
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/02/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองโน-ถนนสายสวนประสพ,บ่อขยะเก่า บ้านป่าก้าว หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/06/2023
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลผักตบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/07/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายทางข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผักตบ-วัดสระมณี (อด.ถ.138-008) หมู่่ที่ 1 บ้านผักตบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/06/2024
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/04/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 ถนนสายบ้านหนองบัว-บ้านหนองลุมพุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/02/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาฮัง หมู่ที่ 5 จากบ้านนาฮัง -บ้านหนองกุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/11/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลผักตบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าก้าว หมู่ที่ 6 จากบ้านป่าก้าว-บ้านม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองโน-ถนนสายสวนประสพ,บ่อขยะเก่า บ้านป่าก้าว หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกะพี้ หมู่ที่ 7 จากบ้านกะพี้-บ้านดอนบาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/10/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าก้าว หมู่ที่ 6 จากบ้านป่าก้าว-บ้านม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/09/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลผักตบ เทศบาลตำบลผักตบ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/08/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ จากโรงเรียนบ้านป่าก้าว หมูที่ 12 -ทิศตะวันตกจดถนนคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/06/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยกะพี้ (ตอนล่าง) บ้านป่าก้าว หมูที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/05/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ บ้านป่าก้าว หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/08/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบ มข.2527 ลำห้วยยาง บ้านป่าก้าว หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/08/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำกลางบ้าน และทางเดิน คสล. บ้านผักตบ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/12/2019
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง (บุกเบิกใหม่) บ้านป่าก้าว หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2024
จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านป่าก้าว หมู่ที่ 6 และ บ้านผักตบ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2024
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ในการดำเนินงานโครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2567 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2024
จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านป่าก้าว หมู่ที่ ๖ และ บ้านผักตบ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายทางข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผักตบ-วัดสระมณี (อด.ถ.138-008) หมู่่ที่ 1 บ้านผักตบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/06/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่ิองถ่ายเอกสาร HP รุ่น M436 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2024
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง (บุกเบิกใหม่) บ้านผักตบ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2024
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เก็บเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2024
จ้างเหมาวางท่อเมนประปารอบหมู่บ้าน บ้านหนองกอบง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/06/2024
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Jet) สำหรับกระดาษ A3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2024
จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักตบ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2024
ซื้อผ้าหมึกเครื่องพิมพ์ดอทเมตริกซ์ สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลผักตบ เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2024
ซื้อวัสดุสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลผักตบ เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2024
จ้างเหมาต่อเติมหลังคาอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลผักตบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2024
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/05/2024
จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านป่าก้าว หมู่ที่ ๑๒ เส้นคูห้วยลำห้วยยาง-ไปโนนขาท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2024
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 82 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/04/2024
จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านกะพี้ หมู่ที่ 7 และ บ้านป่าก้าว หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2024
จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านผักตบ หมู่ที่ ๒ และ หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2024
จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองกุง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2024
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านป่าก้าว หมู่ที่ ๖ และ บ้านผักตบ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2024
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง (บุกเบิกใหม่) บ้านผักตบ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2024
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2024
ซื้อวัสดุดำเนินงานตามโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2567 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2024
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกเฉพาะกิจ(รถกระเช้า)ทะเบียน 83-8765 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/04/2024
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2024
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2024
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2024
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ดำเนินงานโครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2024
ซื้อวัสดุก่อร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2024
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/01/2024
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2024
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุง หมู่ที่ 8 จากหอถังประปา-ถนนสวนประสพไปบ่อขยะเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2024
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลผักตบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2024
จ้างเหมาบริการระบบเสียง และระบบ OB ในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2024
จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่างประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 จำนวน 35 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่